Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με στόχο την επιστημονική στήριξη των φορέων και των στελεχών εκπονεί σε συστηματική βάση επιστημονικά εγχειρίδια και εργαλεία Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Τα επιστημονικά εγχειρίδια και ενημερωτικά έντυπα εκδίδονται σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

1. «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την υποστήριξη των NEETs (Νέοι 15-29 ετών εκτός δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης)», ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών (ΕΟΠΠΕΠ, 2016).

1 NEETs theory

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την υποστήριξη των NEETs (Νέοι 15-29 ετών εκτός δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης)», ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΕΟΠΠΕΠ, 2016).

2 NEETs exercises

3. «Από Συμβούλους για Συμβούλους …από Συμβουλευόμενους για Συμβουλευόμενους, Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ομοτίμων (peer support) στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας», (ΕΟΠΠΕΠ, 2015)

3 peer support

4. «Δωσ’ μου το χέρι σου - Υπαρξιακή Φιλοσοφία, Συναλλακτική Ανάλυση και Θεωρία του Moreno στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών » (ΕΟΠΠΕΠ, 2015)

4 xeri

5. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας: Θεωρητικό Πλαίσιο - Εγχειρίδιο Πρακτικής Εφαρμογής για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 Booklet 2Booklet 1

 6Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής Κινητικότητας : Επιστημονικό Υποστηρικτικό Υλικό για Συμβούλους Σταδιοδρομίας

Booklet Symvoulon

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός για την υποστήριξη των επίδοξων επιχειρηματιών της Ευρώπης - Πολιτική και πρακτικές για την αξιοποίηση των μελλοντικών δυνατοτήτων

exofyllo syep  entrepreneurshipΠρόκειται για την ελληνική έκδοση, που ολοκλήρωσε ο ΕΟΠΠΕΠ το 2012, της ευρωπαϊκής μελέτης που εξέδωσε το CEDEFOP το 2011 με τίτλο «Guidance supporting Europe’s aspiring entrepreneurs». Η μελέτη δείχνει ότι, σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα έχουν σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών προσόντων των ατόμων, την ευαισθητοποίηση απέναντι στην αυτό-απασχόληση ως επιλογή σταδιοδρομίας και τη δημιουργία θετικής στάσης απέναντι στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Η επιχειρηματικότητα δεν πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως ένα μέσο για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, αλλά και ως γενική νοοτροπία, που μπορεί να τεθεί εύκολα σε εφαρμογή από τον καθένα, στην καθημερινή ζωή και σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας. Η μελέτη επίσης αναδεικνύει ότι η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕΚ και την ΑΕ ενδυναμώνει όλο και περισσότερο τέτοιες επιχειρηματικές νοοτροπίες στους νέους.

 

 8Μελέτη για τα πράσινα επαγγέλματα στην Ελλάδα και τις νέες απαιτούμενες δεξιότητες.

exofyllo green skills

Ο ΕΟΠΠΕΠ εκπόνησε το 2011 μια Μελέτη για τα Πράσινα Επαγγέλματα στην Ελλάδα και τις νέες απαιτούμενες δεξιότητες, με στόχο την αποτύπωση των τάσεων και προοπτικών ανάπτυξης πράσινων θέσεων εργασίας ή ευκαιριών πράσινης επιχειρηματικότητας και της πράσινης διάστασης που μπορεί να αναπτυχθεί σε υπάρχοντα επαγγέλματα στην Ελλάδα. Παράλληλα έγινε καταγραφή των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών προσόντων, γνώσεων, δεξιοτήτων που υπάρχουν ή προβλέπεται να αναπτυχθούν στην Ελλάδα καθώς και η αποτύπωση και καταγραφή των εκπαιδευτικών ευκαιριών που προσφέρονται από την τυπική εκπαίδευση, τις δομές επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου μάθησης. Η μελέτη περιλαμβάνει και ένα ενημερωτικό έντυπο για τη διάχυση της πληροφόρησης στο ευρύ κοινό.

 

 

  9. Δεξιότητες για πράσινα επαγγέλματα – Ευρωπαϊκή Συνθετική Έκθεση

dexiotitesΗ μελέτη εξετάζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση της πράσινης ατζέντας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Οι μελέτες περιπτώσεων που εμπεριέχει η μελέτη δείχνουν ότι, αν και η ανάγκη για νέες δεξιότητες οδηγεί στη δημιουργία νέων προτύπων επαγγελματικών προσόντων, η ενσωμάτωση της αειφόρου ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών ζητημάτων στα υφιστάμενα επαγγελματικά προσόντα γίνεται μια μαζική διαδικασία και τελικά μπορεί να αφορά σε όλα τα προσόντα. Πρόκειται για την ελληνική έκδοση της ευρωπαϊκής συνθετικής έκθεσης που εξέδωσε το CEDEFOP το 2010 με τίτλο «Skills for green jobs-European synthesis report».

 

 

 

10. «Βασικές Αρχές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής. Διαδικασίες και Τεχνικές»

vasikes arxes epaggelmatikis symvouleutikisΤο βιβλίο διαπραγματεύεται βασικά ζητήματα τα οποία διαχειρίζονται οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας. Ως στόχο έχει να προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε σύμβουλο να αποκτήσει μία ολοκληρωμένη εικόνα για τις μεθόδους και τεχνικές που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της επαγγελματικής συμβουλευτικής, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Παρουσιάζονται επίσης, βασικές θεωρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, με έμφαση στην πρακτική αξιοποίησή τους, η οποία αναδεικνύεται μέσω αντιπροσωπευτικών μελετών περίπτωσης.

 

 

 

 

11. «Οδηγός Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον τομέα της Απασχόλησης»

Ο ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠ) προκειμένου να υποστηρίξει τις δράσεις των φορέων και των στελεχών που παρέχουν υπηρεσίες ΣΥΕΠ προέβη στην εκπόνηση δύο Οδηγών ΣΥΕΠ για την Εκπαίδευση και την Απασχόληση. Μέσα από το περιεχόμενο των Οδηγών προβάλλονται μεταξύ άλλων, οι στόχοι και οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θεσμό «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» και οι τρέχουσες διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, γεγονός που επηρεάζει και σε κάποιο βαθμό διαμορφώνει τις εθνικές πολιτικές και δράσεις στο αντικείμενο ΣΥΕΠ.

 «Οδηγός Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον τομέα της Εκπαίδευσης»

 12Το έργο του Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής των στελεχών ΣΥΕΠ - Ερωτηματολόγιο Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής (Multicultural Counseling Inventory) των Sodowsky, Taffe, Gutkin, και Wise (1994)

13. Κατάλογος Ελληνόγλωσσης Βιβλιογραφίας για ΣΥ.Ε.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναπτυχθεί εξειδικευμένη βιβλιοθήκη στο αντικείμενο ΣΥ.Ε.Π. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η οποία διαθέτει 3.693 ελληνόγλωσσους και ξενόγλωσσους τίτλους, καθώς και 60 περίπου αντίτυπα Ελληνικών και Ξένων Οπτικοαουστικών Μέσων και συνδρομές 31 Ελληνόγλωσσων και Ξενόγλωσσων Περιοδικών. Η εν λόγω βιβλιοθήκη θα είναι σύντομα διαθέσιμη στο νέο site.

14. Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες

Η μελέτη με τίτλο «Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες» εκπονήθηκε το 2013 από τον Εθνικό Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο πλαίσιο των δράσεών του ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας. Η μελέτη έχει ως στόχο να εντοπίσει νέες δυνατότητες εκπαίδευσης, εξειδίκευσης, κατάρτισης και απασχόλησης που φαίνεται να προκύπτουν τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, με βάση τις επι¬στημονικές και τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Στόχος είναι τα αποτελέσματα της μελέτης να μπορούν να αξιοποιηθούν ως πηγή πληροφόρησης από ένα ευρύ κοινό: μαθητές, σπουδαστές, αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ που αναζητούν περαιτέρω εξειδίκευση, νέους που βρίσκονται στη διαδικασία σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, αλλά και από συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαιδευτικούς, γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και το ενημερωτικό φυλλάδιο.

anerxomenoi tomeis

 

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο πλαίσιο του επιτελικού ρόλου του για την επιστημονική στήριξη των στελεχών που προσφέρουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού υλοποιεί σε συστηματική βάση και σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια με διεθνείς εισηγητές. Στόχος είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η συστηματική ενημέρωση στις τρέχουσες εξελίξεις και σε σημαντικά ζητήματα με στόχο την αναβάθμιση του έργου των στελεχών ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης.

Ο ΕΟΠΠΕΠ, ως εθνικός επιτελικός φορέας για τη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας και σύμφωνα με τις τρέχουσες Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών συνεργασίας, συντονισμού και δικτύωσης (national lifelong guidance fora) των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο, έχει αναπτύξει το Ηλεκτρονικό Φόρουμ Δια βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας «ΙΡΙΔΑ» http://guidanceforum.eoppep.gr/
 
Η «Ίριδα» αποτελεί ένα βήμα διαλόγου και διαβούλευσης πάνω σε σημαντικά ζητήματα που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών Συ.Ε.Π., με στόχο αφενός την προώθηση της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας των δράσεων των στελεχών και των φορέων Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και αφετέρου την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την ποιοτική αναβάθμιση των συναφών παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο φόρουμ μπορούν να εγγραφούν ως χρήστες σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού/ σταδιοδρομίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ανήκουν στις εξής κατηγορίες: Στελέχη ΚΕΣΥΠ, Στελέχη ΚΠΑ, Στελέχη Γραφείων Διασύνδεσης ΑΕΙ-ΤΕΙ, Στελέχη Ιδιωτικών Φορέων Συ.Ε.Π., Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας γενικά κλπ. Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού/ σταδιοδρομίας που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές μπορούν να διεξάγουν συζητήσεις, να θέτουν προβληματισμούς, να μοιράζονται ιδέες και πρακτικές και γενικά να ανταλλάσουν απόψεις σε διάφορες θεματικές ενότητες που αφορούν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της Δια βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, όπως νέα εργαλεία και καινοτόμες μέθοδοι επαγγελματικής συμβουλευτικής, επαγγελματική ανάπτυξη των συμβούλων σταδιοδρομίας, ευρωπαϊκές εξελίξεις στην Δια βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, ζητήματα προς διαβούλευση κλπ, να αναρτούν κείμενα και εικόνες σχετικά με τα υπό συζήτηση θέματα κλπ.

Ο ΕΟΠΠΕΠ διατηρεί το ρόλο της επιστημονικής και δεοντολογικής εποπτείας της «Ίριδας», ενώ θα διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή στην ΙΡΙΔΑ εκπρόσωπων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων που δραστηριοποιούνται στην Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και των επωφελούμενων των υπηρεσιών.

1. «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Ένα εγχειρίδιο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής»  

symvouleutiki stadiodromiasΤο εγχειρίδιο περιλαμβάνει τους σημαντικότερους τομείς πολιτικής που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενός αναλυτικού πλαισίου για συστήματα δια βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού: την κάλυψη αναγκών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας των νέων και ενηλίκων, τη διεύρυνση πρόσβασης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, τη βελτίωση επαγγελματικών πληροφοριών, τη στελέχωση και χρηματοδότηση υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και τη βελτίωση στρατηγικής ηγεσίας.Επίσης, παρέχει παραδείγματα καλής πρακτικής και αποτελεσματικής ανταπόκρισης σ’ αυτές τις προκλήσεις, τα οποία αντλούνται από έρευνες που διεξήχθησαν σε 36 χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρώπης. Αποτελεί την ελληνική έκδοση του εγχειριδίου του ΟΟΣΑ με τίτλο: “Career Guidance: A Handbook for Policy Makers”

 

2. «Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού»

Στόχοι της μελέτης είναι η επισκόπηση των διεθνών και εθνικών συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας γενικά, αλλά και ειδικότερα στον τομέα ΣΥΕΠ και η πρόταση ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εφαρμόσιμου και κατάλληλου για τις Υπηρεσίες ΣΥΕΠ της χώρας μας. Ταυτόχρονα, μέσα από δύο επιμορφωτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και με τη διάδοση της συγκεκριμένης μελέτης, επιδιώχθηκε η σχετική ευαισθητοποίηση των φορέων και των Λειτουργών ΣΥΕΠ, προϋπόθεση απαραίτητη για να γίνει αποδεκτό και να εφαρμοστεί με επιτυχία ένα σύστημα ποιότητας.

3. «Καθιέρωση και ανάπτυξη Εθνικών Φόρουμ Πολιτικής για τη Δια Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Ένα εγχειρίδιο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και κάθε ενδιαφερόμενο»

PanoramaΣ’ αυτό το εγχειρίδιο αποτυπώνονται πρωτοβουλίες και δείγματα καλής πρακτικής των κρατών μελών της Ε.Ε., καθώς και επιλογές στρατηγικής και καινοτόμες προσεγγίσεις που ακολούθησαν τα κράτη μέλη εγκαθιδρύοντας εθνικά φόρουμ υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Αποτελεί ιδανικό εργαλείο για την ανάπτυξη στρατηγικών δικτύωσης και συνένωσης δυνάμεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συμπληρωματικότητας των δράσεων μεταξύ των φορέων ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με βάση καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Αποτελεί την ελληνική έκδοση του εγχειριδίου του Cedefop με τίτλο “Establishing and developing national lifelong guidance policy forums. A manual for policy-makers and stakeholders”. 

 

 

 

4. «Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη»

EpaggelmatopoiontasH παρούσα έρευνα μέσα από τα ποικίλα ευρήματά της συμβάλλει: α) στην κριτική επισκόπηση των υπαρχόντων δομών ΣΥΕΠ, στην Ευρώπη, και των στόχων τους, με έμφαση στους τρόπους κατάρτισης, στελέχωσης και άσκησης του επαγγέλματος της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για υψηλότερης ποιότητας επαγγελματικά προσόντα, μεγαλύτερη εξειδίκευση μέσω κοινά αποδεκτών μορφών διεπιστημονικής κατάρτισης και νέων πιο ευέλικτων τρόπων πιστοποίησης των γνώσεων και της εμπειρίας των επαγγελματιών συμβούλων σταδιοδρομίας και β) στην ανάδειξη, μέσω της έρευνας, ενός κοινού προτύπου πλαισίου προσόντων και πιστοποίησης του επαγγέλματος της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στην Ε.Ε., στοιχείο που οι συγγραφείς θεωρούν αναγκαίο να καθιερωθεί από κοινού σε όλα τα κράτη μέλη ως μέσο για τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των συμβούλων σταδιοδρομίας. Η εν λόγω μελέτη αποτελεί την ελληνική έκδοση της αντίστοιχης μελέτης του CEDEFOP με τίτλο “Professionalizing Career Guidance – Practitioner competences and qualification routes in Europe”..