Επαγγελματική επάρκεια

Ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια διεθνώς για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Δια Βίου Συ.Ε.Π. προς όφελος του κοινωνικού συνόλου είναι η επάρκεια των συμβούλων σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού, δηλαδή η κατοχή των απαιτούμενων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την παροχή των υπηρεσιών Συ.Ε.Π. Στην χώρα μας η έλλειψη θεσμικού πλαισίου σχετικά με την κατοχύρωση του επαγγέλματος του συμβούλου σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού έχει ως αποτέλεσμα η Συ.Ε.Π. να ασκείται πολλές φορές από άτομα τα οποία δεν διαθέτουν επαρκή προσόντα για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. O ΕΟΠΠΕΠ στις θεσμικές του αρμοδιότητες έχει μεταξύ άλλων τον προσδιορισμό αφενός των προϋποθέσεων και κανόνων λειτουργίας των φορέων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και αφετέρου της επάρκειας των προσόντων των στελεχών παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π. και την τήρηση αντίστοιχων μητρώων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής δράσεις:
• Έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη για την πιστοποίηση της επάρκειας των προσόντων των στελεχών Συ.Ε.Π. στην Ελλάδα.
• Δημιουργήθηκε σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Κ.Υ.Α. υπ΄αριθμ. 110998/19-4-2006 (ΦΕΚ 566/8.5.06), το Επαγγελματικό Περίγραμμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού και εν συνεχεία πιστοποιήθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ (απόφαση της υπ. αρ. 160/07-04-2015 συνεδρίασης του Δ.Σ., Θέμα 15).
• Βάσει του επαγγελματικού περιγράμματος διαμορφώθηκε Εθνικό Πλαίσιο Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τη μορφή σπονδύλων, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την πιστοποίηση σχετικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιούν δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς και η παρακολούθηση των οποίων θα οδηγεί, εξ’ ολοκλήρου ή τμηματικά, σε πιστοποίηση Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού Βασικού Επιπέδου (Β’).
• Στην παρούσα φάση ο ΕΟΠΠΕΠ επεξεργάζεται τη δημιουργία Θεσμικού Πλαισίου - Συστήματος Πιστοποίησης της Επάρκειας των Προσόντων των Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού καθώς και τη συγκρότηση σχετικού Μητρώου Πιστοποιημένων Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Κατόπιν θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι σύμβουλοι μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΠΕΠ για την έναρξη της διαδικασίας, ώστε να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς αξιολόγηση και ένταξη στο σχετικό Μητρώο.

Εκπαιδευτικά προγράμματα ΣΥΕΠ (για πληροφορίες σχετικά με τους χορηγούμενους τίτλους σπουδών και το επίπεδο αυτών αρμόδια είναι τα τμήματα – σχολές που λειτουργούν τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα):