Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 239 του ν. 4281/2014, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 244 του ν.4512/2018 και ισχύει ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις των παραγράφων 2.ζ) και 3 γ), προκειμένου να δικαιούνται συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης για απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας.