Σύμφωνα με την παρ. Θ του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012 ως ισχύει:

 • Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, χορηγεί άδεια με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όταν πρόκειται για:
  · ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Συμπεριλαμβάνονται και τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων)
  · ΚΟΛΛΕΓΙΑ

Για τους ανωτέρω φορείς ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατυπώνει γνώμη ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012, ως ισχύει.

 • Ο Γενικός/Τομεακός Γραμματέας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης χορηγεί άδεια με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όταν πρόκειται για:

  · ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
  · ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
  · ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ( Έναρξη ισχύος από 1η Σεπτεμβρίου 2018, με το άρθρο 89 του ν. 4547/2018)
  · ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ (Έναρξη ισχύος από 1η Σεπτεμβρίου 2018, με το άρθρο 89 του ν. 4547/2018)
  Για τους ανωτέρω φορείς ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατυπώνει γνώμη ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012, ως ισχύει.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), χορηγεί με απόφασή του άδεια όταν πρόκειται για:

· ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

· ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που αφορά στους Ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή του ν. 4093/2012 αναφέρεται παρακάτω:

ΦΕΚ 222/12-11-2012 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.

ΦΕΚ 3057/18-11-2012

ΦΕΚ 229/19-11-2012

ΦΕΚ 237/05-12-2012

ΦΕΚ 3324/12-12-2012

ΦΕΚ 18/25-01-2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4111

ΦΕΚ 756/03-04-2013 Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τον καθορισμό ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

ΦΕΚ 107/09-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013

ΦΕΚ 1584 21/6/2013

Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ268, Α') έκτο άρθρο «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ 4316/2014 ΦΕΚ 270 Τεύχος Α Άρθρο 120

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386 Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 83 Τεύχος Α 11-5-2016

ΝΟΜΟΣ 4415/2016 Άρθρα 28 & 29

Απόφαση υπουργού για τη διατύπωση γνώμης για τις κτιριολογικές προϋποθέσεις των ιδιωτικών σχολείων(20-09-2016)

Ν. 4472 Αρθρο 56,  παρ 4. Συστέγαση Φροντιστηρίων και κέντρων Ξένων Γλωσσών με Ιδ. Σχολεία

Ν. 4547/2018, άρθρα 88-89

ΦΕΚ 6030 31/12/2018

Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13/2019), άρθρα 41-42

Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.: 25656/19-02-2019: Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 71, 72, 73 και 74 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 287), που προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του ν. 4589/2019 (Α΄13), και αφορούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Εγχειρίδιο Κτιριακών Δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 2016)